First reviews of Iris Hendrickx' debut CD French Opera Arias

Belgian soprano Iris Hendrickx has a great love of the major French operatic literature, and it shows in these warm, passionate performances. Recorded live in Milan

"Belgian soprano Iris Hendrickx has a great love of the major French operatic literature, and it shows in these warm, passionate performances. Recorded live in Milan, the performances are aided by one of the finest Italian orchestras and conductor Patrick Fournillier, who is a specialist in this French operatic literature." (Amazon)

CD French Opera Arias is nominated for a Golden Label by Klassiek Centraal

"Iris Hendrickx is een sopraan van bij ons die het van bij ons van onze Zuiderburen perfect muzikaal weet te belichamen. Haar recent verschenen album French Opera Arias is hiervan het puurste bewijs.

Hendrickx stond reeds op zeer jonge leeftijd op het podium. Ze studeerde aan het Antwerpse Conservatorium waar ze haar masterdiploma behaalde. Ze studeerde eveneens aan de McGill Schulich School of Music. Als lyrische sopraan heeft ze een prachtige weemoed in haar stem, die zich prachtig uit binnen het repertoire van de Franse Romantiek. Het klinkt als een soort liefdesverdriet dat men telkens opnieuw zou willen beleven. Ze koos hierbij voor minder courante aria’s. Een slimme zet van een terecht zelfzekere artieste. Mag men trouwens eens minder bescheiden zijn? In dit geval absoluut. De manier waarop Hendrickx haar eigen stem ervaart is er één waarmee ze perfect de vinger weet te leggen op haar repertoire en bijgevolg de luisteraar een totale voldoening bezorgt.

De keuze van de aria’s is zoals eerder vermeld een zoektocht geweest naar minder courant opgevoerde werken. Hierbij kan men zich niet onmiddellijk verliezen in een melodie, maar moet de stem alles doen. Via de stem moet het werk je veroveren. Daarom is ook een duidelijke articulatie zeer belangrijk. Ook dit aspect klopt. Het gevoelenspallet dat tijdens deze cd wordt geschetst, wordt prachtig ingeleid door de introductie op Charles Gounods Faust, waarna het woord aan Marguéritte zelf wordt gegeven – Elles se cachaient – Il ne revient pas. Verder op de cd is Juliette uit Gounods Roméo et Juliette aan de beurt. En zo passeren meerdere heldinnen uit de Franse Romantiek  – zoals Carmen van Bizet of Salomé uit Hérodiade van Jules Massenet de revue. Tijdens dit Debussy-jaar mocht ook zijn l’enfant prodigue niet ontbreken. Verder kunt u nog genieten van Offenbach, Lalo, Poulenc en Saint-Saëns.

Een zoete kwelling voor uw oor, die lijdende heldinnen. Allemaal kant en klaar in één album. Gezongen door Iris Hendrickx en begeleid door het Orchestra Sinfonica di Milano Guiseppe Verdi met Patrick Fournillier als dirigent. Live opgenomen te Milaan in de herfst van 2017. U weet wat aan te schaffen. (Veerle DeKnopper, Cultuurpact, Klassiek Centraal)

"Iris Hendrickx is a soprano from Belgium who knows how to perfectly embody the French romantic music. Her recently released album French Opera Arias is the purest proof of this.

Hendrickx was already on stage at a very young age. She studied at the Antwerp Conservatory where she obtained her master's degree. She also studied at the McGill Schulich School of Music. As a lyrical soprano she has a beautiful melancholy in her voice, which shines within the repertoire of French Romanticism. It sounds like a kind of heartbreak that one would want to experience again and again. She opted for less common arias. A smart move from a truly self-assured artist. Can one be less modest? Absolute in this case. The way in which Hendrickx experiences her own voice is one with which she perfectly puts her finger on her repertoire and consequently gives the listener a total satisfaction.

The choice of the arias is, as mentioned earlier, a search for less frequently performed works. Here one can not immediately lose in a melody, but the voice has to do everything. The work has to conquer you through the voice. Therefore, clear articulation is also very important. This aspect is also true. The feeling pallet that is sketched during this CD is beautifully introduced by the introduction to Charles Gounod's Faust, after which the word is given to Marguéritte himself - Elles se cachaient - Il ne revient pas. On the CD Juliette from Gounods Roméo et Juliette is next. And so several heroines from the French Romantic period - such as Carmen by Bizet or Salomé from Hérodiade by Jules Massenet. During this Debussy year his l'enfant prodigue could not be missed. You can also enjoy Offenbach, Lalo, Poulenc and Saint-Saëns.

A sweet torment for your ear, those suffering heroines. All ready in one album. Sung by Iris Hendrickx and accompanied by the Orchestra Sinfonica di Milano Guiseppe Verdi with Patrick Fournillier as conductor. Recorded live in Milan in the fall of 2017. You know what to purchase. (Translated review, Veerle DeKnopper, Cultuurpakt, Klassiek Centraal)

"Het mooiste van de eerste helft komt uit Henri VIII en de aria Je te reverrai jamais, waarin ze goed de treurnis van Catherine d'Aragon uitdrukt bij haar afscheid van Spanje. Maar het echte omslagpunt komt als ze met Antonia's Elle a fui la tourterelle kan ontroeren. Salomés Il est doux is met voorsprong het best uitgewerkt op expressief vlak. Alles is trouwens gezongen in heel mooi Frans." (Il grand inquisitor, Gopera)